06-127 53 235          info@progressietraining.nl
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

Progressietraining.nl

Laat de regie bij de client.

De bedoeling van progressietraining.nl.

 

Progressietraining.nl richt zich op professionals die werken in organisaties die het behoudt van autonomie voor hun cliënten belangrijk vinden, die vinden dat cliënten zo veel als mogelijk in staat moeten worden gesteld om zelf hun problemen aan te pakken en zo de regie over eigen leven maximaal kunnen behouden. Ik leer de professional, die de client ondersteunt in dit proces, hoe ze de regie en autonomie over eigen leven van de cliënt maximaal kunnen versterken.

 

Mijn visie is dat iedere cliënt, ongeacht leeftijd of beperking, heel goed zelf kan bepalen wat hij wil en nodig heeft en hoe dat vervolgens te bereiken. De taak van de professional is om de cliënt te helpen zijn competenties te (her) ontdekken en te begeleiden bij het creëren van een leven in regie wat bevredigend en productief is .

De training geeft de professional inzichten en vaardigheden hoe deze, door anders te gaan denken (van een statische naar een groeimindset) en de constructieve wijze van vragen stellen, de cliënt sneller en beter kan ondersteunen om het gewenste leven vorm en inhoud te geven. Resultaat is dat de cliënt zich gehoord, gezien en ondersteund voelt  en vanuit een autonome houding gaat handelen om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. De cliënt heeft daarmee essentiële vaardigheden en kwaliteiten  (her)ontdekt en ontwikkelt om de regie over eigen leven te behouden en/of verder uit te breiden. 

 

De trainingen hebben als doel inzichten te geven en concrete vaardigheden aan te leren.

Thema's hierbij zijn trainen van nieuwe gesprekstechnieken, inzichten verwerven in interactiepatronen van de cliënt, aanleren van de groeimindset van zowel professional als cliënt, hoe intrinsieke motivatie bij de cliënt de aanjager is tot meer empowerment, hoe kleine stapjes bijdragen aan structurele gedragsverandering en hoe regie van de cliënt bevordert wordt door eenvoudige vragen te stellen .

Ik word sterk gedreven om vanuit mijn missie en visie samen met de professional, client en mantelzorgers het leerproces aan te gaan. Dit doe ik vooral door praktisch aan de slag te gaan met intrinsieke doelen en de focus te leggen op  inzicht krijgen in de gewenste verandering(en) van de cliënt. Dit is waar ik sterk in ben en mij nog steeds dagelijks in ontwikkel. 

Trainingen voor professionals die eigen regie en autonomie van de client belangrijk vinden.

 • Heb je moeite om familie aan te spreken wanneer ze zich niet respectvol gedragen naar jou of je client?

 • Vind je het lastig om mantelzorgers die emotioneel zijn te woord te staan?

 • Hebben cliënten soms vragen waar je liever geen antwoord op wil geven ?

 • Ontwijk je wel eens onderwerpen die een client met je wilt bespreken?

 • Weet je hoe je een client die net is opgenomen op een warme manier kunt verwelkomen?

 • Hoe ga jij om met een client die er totaal andere normen en waarden van leven op nahoudt.

 • Heb je te maken met cliënten uit een andere cultuur en vind je het lastig om daarmee om te gaan?

 • Valt het je soms op dat je oordelen hebt over de levenswijze van je client en/of diens familie en wil je dat

 • graag veranderen?

 • Wil je graag weten hei je beter kunt aansluiten bij dat wat de client zegt en wil?

Zomaar een aantal vragen die in de dagelijkse praktijk van de zorgverlener kunnen voorkomen. Als zorgprofessional ben je vaak gefocust opdat de client goed verzorgd is, hij medisch de juist behandeling krijgt en dat hij rustig en ontspannen is. Maar, is er niet veel meer wat je zou kunnen doen wanneer je je aandacht uitbreidt en het welzijn en kwaliteit van leven meeneemt in je benadering.

Eigen regie training helpt jou om je aandachtsveld te verbreden en geeft je daarbij de handvatten en inzichten om dat te doen. Zeker in een tijd waarbij clienten en mantelzorgers steeds mondiger worden en goed weten wat ze wel en niet willen is het voor ou als profesional nodig om de juiste gesprekstechniken en inzichen te hebben in gedrag e

Eigen regie training richt zich op zorgprofessionals die graag handvatten en nieuwe inzichten willen krijgen over hoe ze hun cliënten kunnen ondersteunen in het versterken van het eigen oplossend vermogen, uitbreiden van regie over eigen leven en het verbeteren van de kwaliteit van leven

Wilt je als zorgprofessional beter aansluiten bij de vraag van de client? Is in uw doelstelling opgenomen dat u zoveel mogelijk de kwaliteit van leven van uw cliënt wilt ondersteunen in het dagelijkse leven? Wilt u dat uw cliënten meer en effectiever gebruik gaan maken van hun netwerk en mantelzorg om zorgkosten doelmatiger te kunnen beheersen? 

 

Eigen regie training geeft trainingen aan professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met cliënten die zichzelf moeilijk, niet of nauwelijks meer in staat achten om zelf, of met behulp van anderen, hun problemen op te lossen. In de trainingen worden handvatten aangereikt, casuïstiek besproken en nieuwe gesprekstechnieken getraind zodat deelnemers na de training de regievoering,  zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen kunnen bevorderen bij hun cliënten. 

 

Eigen regie training geeft trainingen op basis van oplossingsgericht werken - en progressiegericht werken interventies en methoden.

Definitie: eigen regie

Iedereen voert in principe eigen regie over zijn of haar leven. Voor professionals is het belangrijk dat ze dit ‘voeren van de eigen regie’ niet onnodig belemmeren of hinderen. Eigen regie betekent dus dat een persoon, eventueel bijgestaan door naasten, zélf bepaalt wie welke hulp verleent of ondersteuning biedt en op welke manier dit gebeurt.

 

Eigen regie wordt als volgt gedefinieerd: "regie over alle domeinen van het eigen leven én alles wat naar eigen inzicht nodig is om een goed leven te leiden.

uit: Movisie, publicatie " wat werkt bij eigen regie"

Ziet u uw client als een uniek individu die u wilt ondersteunen in het behouden van regie over eigen leven? Maar merkt u op dat het niet zo makkelijk is om dat te doen in de praktijk? Wij trainen u zorgmedewerkers om de client te benaderen vanuit de zienswijze dat cliënten zo veel als mogelijk in staat moeten worden gesteld om zelf hun problemen aan te pakken en zo de regie over eigen leven maximaal te kunnen behouden.

Is uw organisatie bezig om het welzijn en kwaliteit van leven van de cliënten voorop te stellen, maar merkt u ook op dat de praktijk een stuk weerbarstiger is? Uw medewerkers zijn heel druk met zorgen, daar zijn ze ook heel goed in, maar merkt u ook op dat een gesprek voeren met de client over vragen die ertoe doen een lastige is? Is er in uw doelstelling opgenomen dat er zoveel mogelijk de kwaliteit van eigen leven van uw cliënten wilt ondersteunen? Wilt u ook dat uw cliënten meer gebruik gaan maken van hun netwerk om zorgkosten doelmatiger te kunnen beheersen?  

 

In onze trainingen staat centraal hoe je als professional zelfredzaamheid, regie en autonomie in de dagelijkse zorg en ondersteuning kan bevorderen, stimuleren en ondersteunen bij je cliënten. Veel gaat hierbij over bewustwording van taal en houding. Cliënten zullen gegarandeerd vanuit een toenemende autonomie steeds meer gebruik gaan maken van eigen hulpbronnen, kwaliteiten en netwerk.

download.jfif

De bedoeling van eigen regie training.

 

Eigen regie training richt zich op professionals die werken in organisaties die het behoudt van autonomie en regie voor hun cliënten belangrijk vinden. Die vinden dat cliënten zo veel als mogelijk in staat moeten worden gesteld om zelf hun problemen aan te pakken en zo de regie over eigen leven maximaal kunnen behouden. Ik leer de professional, die de client helpt in dit proces, hoe ze de regie en autonomie over eigen leven van de cliënt maximaal kunnen versterken.

 

Mijn visie is dat iedere cliënt, ongeacht leeftijd of beperking, heel goed zelf kan bepalen wat hij wil en nodig heeft en hoe dat vervolgens te bereiken. De taak van de professional is om de cliënt te helpen zijn krachten te (her) ontdekken en te begeleiden in een leven in regie wat bevredigend is . De eigen regie training geeft de professional praktische handvatten en inzichten in de eigen houding en hoe deze, door anders te gaan communiceren, de cliënt beter kan ondersteunen zodat de client zelf zijn oplossingen bedenkt om het leven de gewenste vorm en inhoud te geven.

 

Resultaat is dat de cliënt zich gehoord, gezien en ondersteund voelt en vanuit een eigen kracht gaat handelen om zelf oplossingen te vinden. De cliënt heeft vaardigheden en kwaliteiten (her)ontdekt en ontwikkelt om de regie over eigen leven te behouden en/of verder vorm en inhoud te geven.  

 

De training heeft als primair doel om zorgprofessionals inzichten te geven in eigen houding en handvatten aan te reiken in het zich eigen maken van nieuwe gesprekstechnieken en vaardigheden.  

Resultaten van de eigen regie training:

 • Cliënt kan zelf bepalen en definiëren welk probleem belangrijk is en waar aan gewerkt moet worden

 • Er ontstaat een steeds positievere kijk op eigen problemen en worden omgebogen in mogelijkheden.

 • Kwaliteiten en hulpbronnen worden ingezet om stap voor stap dichter bij het gewenste doel te komen.

 • Doelen zijn altijd concreet en praktisch werkbaar.

 • Hoop en vertrouwen in eigen mogelijkheden wordt herwonnen en ingezet om eigen regie  over eigen leven te behouden. 

 • Er worden belangrijke stappen gezet door de client zelf om zijn situatie te verbeteren.

 • De client kan zelf bepalen wanneer hij zonder, of met veel minder, professionele hulp verder kan.

download.jfif

Blogs en artikelen die je leren hoe je anders kunt kijken en reageren op gedrag. 

De focus van de eigen regie training op een rijtje​:

 • ...is gericht op de gewenste situatie i.p.v. het probleem

 • ...is gericht op de al bereikte successen i.p.v.op missers en falend optreden.

 • ...is gericht op krachten en mogelijkheden  i.p.v. zwakten en beperkingen.

 • ...ligt op successen i.p.v. analyses van het probleem.

 • ...ligt op stap voor stap i.p.v een grote sprong.

Trainingen en programma's 2019

Select trainingen

Deze training wordt op dit moment ontwikkelt

Progressievaardigheden voor leidinggevenden

Deze training wordt op dit moment ontwikkelt

Individuele progressie-coaching

De professional is de belangrijkste schakel in de keten van vraag van de client en het aanbod vanuit de organisatie.

In het werk voor mensen werken we altijd nog wel met mensen. Professionals en cliënten hebben behoefte aan groei en positieve waardering om wat ze dagelijks doen te kunnen blijven doen. Vanuit onbedoeld onbegrip (het is te onduidelijk  waarom iets moet) kan er frustratie en afstand ontstaan wat kan leiden tot een gebrek aan motivatie om iets te willen doen. 

 

Progressie coaching richt de focus op het willen (motivatie) en kunnen (kwaliteiten) leren om optimale prestaties te kunnen bereiken, op maat en vooral mensgericht. In de coaching werk ik met dezelfde methoden als in mijn jaartraining. Dit betekent dat er geen gat valt tussen wat de professional individueel aan het leren is en wat er in het team en de organisatie ontwikkelt wordt.

Meer weten ? Hier vinden we elkaar.

 

Jaartrainingen

Ik ondersteun professionals om cliënten vanuit een zelfoplossend vermogen te laten werken aan gewenste veranderingen zodat de client zichzelf kan helpen om eigen doelen te kunnen bereiken.  

 

In het dagelijkse werk met cliënten is motivatie een onderschat onderdeel in het bereiken van resultaten. In de training gaan we inzichten opdoen HOE iemand tot resultaat kan komen en wat hij daarvoor nodig heeft gehad (motivatie) en al gedaan heeft.

 

Ik geef trainingen die inzicht geven in dat wat mensen doet groeien zodat ze zelf de oplossingen bedenken en ook kunnen uitvoeren. De professional stelt de juiste vragen en zet beschikbare methoden in waardoor de cliënt zelf tot inzichten en oplossingen komt. Door de juiste oplossings- en progressiegerichte vragen te stellen en methoden in te zetten wordt er bij de client inzicht verworven in de eigen manier van denken (mindset), de kwaliteiten die iemand bezit, de aanwezige hulpbronnen en hoe deze ingezet kunnen worden om de gewenste verandering te bereiken.

Ik bied jaartrainingen aan die op alle niveaus binnen de organisatie effect kunnen sorteren. Op afspraak en o.b.v. evaluaties blijven we in gesprek met elkaar over de gewenste groei en ontwikkelingen. Ik kies daarom voor een langdurigere relatie met opdrachtgever en uitvoerders.

Meer weten over de training ? Stuur me een mail en ik neem contact met je op.

Bellen mag natuurlijk ook: 06 127 53 235 

 
 

Intervisie en supervisie 

Binnen de intervisie en/of supervisie sessies wordt er geleerd hoe we vanuit een positieve kijk op onszelf reflecteren op ons eigen aandeel en welk effecten dit sorteert in onze communicatie met de ander.

 

De intervisiemethoden zijn gebaseerd op de oplossingsgerichte en progressiegerichte werkmethoden. De sessies zijn daardoor kort van duur en de focus is constant gericht op inzichten opdoen en het aanscherpen van aanwezige vaardigheden die helpend zijn om de communicatie te verbeteren. 

 

We werken hierbij o.a. met progressiegerichte feedback, schaalvragen en de cirkeltechniek die bekend staan om hun eenvoudige en praktische toepassingen.

Meer weten ? Hier vinden we elkaar.

 
 

Kan ik je helpen?

Stel je vraag dan hier:

Contact

Email & Telefoon

Ruud Korsuize 

info@progressietraining.nl

Tel: 06 - 127 53 235

Adres

Perestraat 17 

4462 EC  Goes