06-127 53 235          info@progressietraining.nl
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

Progressietraining.nl

Laat de regie bij de client.

Progressietraining.nl is gericht op organisaties die de cliënt ondersteunt in het behouden en versterken van eigen regie en kwaliteit van leven. Het behouden van zeggenschap en autonomie over de invulling van eigen leven in de dagelijkse zorg en ondersteuning die geboden wordt staat daarom centraal in mijn praktische trainingen.

Wilt u als zorgorganisatie dat uw werknemers echt aansluiten bij de eigen regie van de cliënt? Is in uw doelstelling opgenomen dat u zoveel mogelijk de kwaliteit van leven van uw cliënten wilt ondersteunen in hun dagelijkse leven? Wilt u ook dat uw cliënten meer gebruik gaan maken van hun netwerk en mantelzorg om zorgkosten doelmatiger te kunnen beheersen? 

Ik ondersteun zorgprofessionals hoe zij door progressiegerichte gespreksmethoden een groeimindset bij hun cliënten kunnen creëren. Zo kunnen professionals hun cliënten blijvend ondersteunen in het behouden van de regie over hun eigen leven. Uw cliënten zullen vanuit een toenemende autonomie steeds meer gebruik gaan maken van eigen hulpbronnen, kwaliteiten en netwerk.

download.jfif

De bedoeling van progressietraining.nl.

 

Progressietraining.nl richt zich op professionals die werken in organisaties die het behoudt van autonomie voor hun cliënten belangrijk vinden, die vinden dat cliënten zo veel als mogelijk in staat moeten worden gesteld om zelf hun problemen aan te pakken en zo de regie over eigen leven maximaal kunnen behouden. Ik leer de professional, die de client ondersteunt in dit proces, hoe ze de regie en autonomie over eigen leven van de cliënt maximaal kunnen versterken.

 

Mijn visie is dat iedere cliënt, ongeacht leeftijd of beperking, heel goed zelf kan bepalen wat hij wil en nodig heeft en hoe dat vervolgens te bereiken. De taak van de professional is om de cliënt te helpen zijn competenties te (her) ontdekken en te begeleiden bij het creëren van een leven in regie wat bevredigend en productief is .

De training geeft de professional inzichten en vaardigheden hoe deze, door anders te gaan denken (van een statische naar een groeimindset) en de constructieve wijze van vragen stellen, de cliënt sneller en beter kan ondersteunen om het gewenste leven vorm en inhoud te geven. Resultaat is dat de cliënt zich gehoord, gezien en ondersteund voelt  en vanuit een autonome houding gaat handelen om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. De cliënt heeft daarmee essentiële vaardigheden en kwaliteiten  (her)ontdekt en ontwikkelt om de regie over eigen leven te behouden en/of verder uit te breiden. 

 

De trainingen hebben als doel inzichten te geven en concrete vaardigheden aan te leren.

Thema's hierbij zijn trainen van nieuwe gesprekstechnieken, inzichten verwerven in interactiepatronen van de cliënt, aanleren van de groeimindset van zowel professional als cliënt, hoe intrinsieke motivatie bij de cliënt de aanjager is tot meer empowerment, hoe kleine stapjes bijdragen aan structurele gedragsverandering en hoe regie van de cliënt bevordert wordt door eenvoudige vragen te stellen .

Ik word sterk gedreven om vanuit mijn missie en visie samen met de professional, client en mantelzorgers het leerproces aan te gaan. Dit doe ik vooral door praktisch aan de slag te gaan met intrinsieke doelen en de focus te leggen op  inzicht krijgen in de gewenste verandering(en) van de cliënt. Dit is waar ik sterk in ben en mij nog steeds dagelijks in ontwikkel. 

Blogs en artikelen die je leren hoe je anders kunt kijken en reageren op gedrag. 

Progressietraining.nl

Laat de regie bij de client.

Werken vanuit eigen regie vraagt om een houding van professionals waarbij het uitgangspunt is: de cliënt staat aan het roer.

 

Progressietraining.nl is gericht op professionals die werkzaam zijn in organisaties die de cliënt ondersteunt in het behouden en versterken van zelfregie en kwaliteit van leven.  Centraal staat hoe je als professional zelfredzaamheid, zelfregie en autonomie in de dagelijkse zorg en ondersteuning kan stimuleren en ondersteunen bij je cliënten. Veel gaat over taal en houding. Progressiegericht werken is de methodiek en techniek die de fundering vormt.

Wilt u als zorgorganisatie dat uw werknemers echt aansluiten bij de eigen regie van de cliënt? Is in uw doelstelling opgenomen dat u zoveel mogelijk de kwaliteit van eigen leven van uw cliënten wilt ondersteunen? Wilt u ook dat uw cliënten meer gebruik gaan maken van hun netwerk om zorgkosten doelmatiger te kunnen beheersen? 

Ik ondersteun professionals hoe zij door een [progressiegerichte] visie en gespreksmethoden de autonomie en zelfregie bij hun cliënten kunnen stimuleren. Zo kunnen professionals hun cliënten blijvend ondersteunen in het behouden van de regie over hun leven. Uw cliënten zullen gegarandeerd vanuit een toenemende autonomie steeds meer gebruik gaan maken van eigen hulpbronnen, kwaliteiten en netwerk.

download.jfif

De bedoeling van progressietraining.nl.

 

Progressietraining.nl richt zich op professionals die werken in organisaties die het behoudt van autonomie en regie voor hun cliënten belangrijk vinden, die vinden dat cliënten zo veel als mogelijk in staat moeten worden gesteld om zelf hun problemen aan te pakken en zo de regie over eigen leven maximaal kunnen behouden. Ik leer de professional, die de client ondersteunt in dit proces, hoe ze de regie en autonomie over eigen leven van de cliënt maximaal kunnen versterken.

 

Mijn visie is dat iedere cliënt, ongeacht leeftijd of beperking, heel goed zelf kan bepalen wat hij wil en nodig heeft en hoe dat vervolgens te bereiken. De taak van de professional is om de cliënt te helpen zijn competenties te (her) ontdekken en te begeleiden bij het creëren van een leven in regie wat bevredigend en productief is .

De training geeft de professional belangrijke inzichten, maar vooral gesprekstechnieken hoe deze, door anders te gaan communiceren de cliënt sneller en beter kan ondersteunen om het gewenste leven vorm en inhoud te geven. Resultaat is dat de cliënt zich gehoord, gezien en ondersteund voelt  en vanuit een  eigen kracht gaat handelen om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. De cliënt heeft daarmee essentiële vaardigheden en kwaliteiten  (her)ontdekt en ontwikkelt om de regie over eigen leven te behouden en/of verder uit te breiden. 

 

De trainingen hebben als doel inzichten te geven in eigen houding en nieuwe gespreksvaardigheden aan te leren. Thema's hierbij zijn aanleren van nieuwe gesprekstechnieken, inzichten verwerven in interactiepatronen van de cliënt, aanleren van een groeimindset en weten wat je moet doen om cliënten te motiveren

Ik word sterk gedreven om vanuit mijn missie en visie samen met de professional, client en mantelzorgers het leerproces aan te gaan. Dit doe ik vooral door praktisch aan de slag te gaan met intrinsieke doelen en de focus te houden op inzicht krijgen in de gewenste verandering(en) van de cliënt. Dit is waar ik sterk in ben en mij nog steeds dagelijks in ontwikkel. 

Progressie -en oplossingsgerichte gesprekstechnieken stellen de cliënt in staat om :

 • Zelf te bepalen wat zijn probleem is.

 • Een andere kijk op zijn probleem te ontwikkelen.

 • Inzicht te krijgen in zijn kwaliteiten en hulpbronnen.

 • Doelen te stellen die concreet zijn en praktisch werkbaar zijn voor hemzelf.

 • Weer hoop en vertrouwen te krijgen in eigen mogelijkheden en zelfbepaling van zijn leven. 

 • Stappen te zetten in het leven om de situatie te verbeteren.

 • Te bepalen wanneer hij zonder, of met veel minder, professionele hulp verder kan.

download.jfif

Blogs en artikelen die je leren hoe je anders kunt kijken en reageren op gedrag. 

Professionals moeten zich presenteren als mens en als respectvolle partner. Zij bieden de cliënt de ruimte om zelf keuzes te maken op basis van een goed geïnformeerde afweging van mogelijkheden en beperkingen. Ze moeten voortdurend afwegen op welk moment ze welke bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de eigen regie van hun cliënt. Taal is daarbij een belangrijk instrument, waarin die respectvolle relatie wordt weerspiegeld. Taal kan verbinden of vervreemden (Oosterkamp e.a., 2016)

Wil je deze training van Meek2 volgen?

Cliënt in regie door oplossings- en progressiegericht werken.

In opdracht van Meek2 geef ik deze training die de professional concrete en praktische handvatten geeft om aan de slag te kunnen gaan met oplossings -en progressiegerichte gesprekstechnieken. Je leert de basisbegrippen van progressiegericht werken, hoe je een groeimindset voor jezelf en je cliënten kunt aanleren, hoe je de juiste vragen kunt stellen waardoor je verbluffend eenvoudig op antwoorden gaat komen en hoe inzicht in je eigen motivatie je kan helpen beter te worden in dat wat je maar wenst.

De focus van progressie - en oplossingsgericht werken:

 • De focus ligt op de gewenste situatie i.p.v. het probleem

 • De focus ligt op de reeds bereikte successen i.p.v.op missers en falend optreden.

 • De focus ligt op competenties en mogelijkheden  i.p.v. zwakten en beperkingen.

 • De focus ligt op successen i.p.v. analyses van het probleem.

 • De focus ligt op stap voor stap i.p.v een grote sprong.

Trainingen en programma's 2018

Select trainingen

Deze training wordt op dit moment ontwikkelt

Progressievaardigheden voor leidinggevenden

Deze training wordt op dit moment ontwikkelt

Over mij.

Progressie maken gaat voor mij over het herkennen van je eigen mindset,  het erkennen van de wens om gezien en gehoord te worden en de regie over je eigen leven zo lang als mogelijk willen behouden. Als trainer, coach en met ruim 30 jaar ervaring in de zorg wil ik graag een waardevolle bijdrage leveren door mijn progressietrainingen aan te bieden.

 

Mijn trainingen laten professionals inzien en vooral ook ervaren hoe je door een anders te kijken en denken (groeimindset ipv een statische mindset) je wijze van vragen stellen, jezelf en de cliënt beter kunt ondersteunen zichzelf te helpen. Resultaat is dat de cliënt zich echt gehoord en gezien voelt en de medewerker vanuit autonoom handelen zichzelf ontplooit en ontwikkelt in een cliënt-en vraaggerichte professional. 

 

Dat betekent voor mij durven gaan staan voor waar ik in geloof. Dit kan in een veranderend "zorglandschap",  waar het medische model en de gedachte dat de professional de "expert"  nog voelbaar is, pittige uitdagingen opleveren. Niettemin ga ik deze graag aan want het vertrouwen overheerst in het leerproces van mezelf en van de trainees . Ik ga graag praktisch aan de slag zodat trainees de gewenste verandering(en) zelf gaan ervaren en toepassen.

_DSC8422-bewerkt.jpg

Individuele progressie-coaching

De professional is de belangrijkste schakel in de keten van vraag van de client en het aanbod vanuit de organisatie.

In het werk voor mensen werken we altijd nog wel met mensen. Professionals en cliënten hebben behoefte aan groei en positieve waardering om wat ze dagelijks doen te kunnen blijven doen. Vanuit onbedoeld onbegrip (het is te onduidelijk  waarom iets moet) ontstaat er vaak frustratie en afstand wat kan leiden naar gebrek aan motivatie om iets te willen doen. 

 

Progressie coaching richt de focus op het willen (motivatie) en kunnen leren (kwaliteiten) om optimale prestaties te kunnen bereiken, op maat en vooral mensgericht. In de coaching werk ik met dezelfde methoden als in mijn jaartrainingen. Dit betekent dat er geen gat valt tussen wat de medewerker individueel aan het leren is en wat er in het team en de organisatie ontwikkelt wordt.

Meer weten ? Hier vinden we elkaar.

 

Jaartrainingen

Ik ondersteun professionals, mantelzorgers en cliënten om autonoom te werken aan gewenste veranderingen zodat ze zichzelf beter kunnen helpen om doelen te kunnen bereiken.  

 

In het dagelijkse werk met cliënten is autonome motivatie een onderschat onderdeel in het bereiken van resultaten. In mijn trainingen gaan we inzichten opdoen HOE iemand tot resultaat kan komen en wat hij daarvoor nodig heeft gehad en al heeft.

 

Ik geef trainingen die inzicht geven in dat wat mensen doet groeien. De begeleider stelt de juiste vragen en zet beschikbare methoden in waardoor de cliënt zelf tot inzichten komt. Door de juiste oplossings- en progressiegerichte vragen te stellen en methoden in te zetten wordt er snel inzicht verworven in de eigen manier van denken (de groeimindset), de kwaliteiten die iemand bezit, de aanwezige hulpbronnen en hoe deze ingezet kunnen worden om de gewenste verandering te bereiken.

In mijn trainingen dus veel aandacht voor de juiste manier van vragen stellen met de juiste mindset. 

Ik bied jaartrainingen aan die op alle niveaus binnen de organisatie effect gaan sorteren. Op afspraak en o.b.v. evaluaties blijven we in gesprek met elkaar over de gewenste groei en ontwikkelingen. Ik kies daarom voor een langdurigere relatie met opdrachtgever en uitvoerders. Jaartrajecten waar we bijvoorbeeld de training 4 x per jaar aanbieden bieden de kans dat er bijstellingen gemaakt kunnen worden gemaakt met teams en medewerkers die aansluiten bij de ontstane groei. 

Meer weten over mijn unieke aanpak? Stuur me een mail met je vraag en ik neem contact met je op. 

 
 

Intervisie en supervisie 

Binnen de intervisie en/of supervisie sessies wordt er geleerd hoe we vanuit een positieve kijk op onszelf reflecteren op ons eigen aandeel en welk effecten dit sorteert in onze communicatie met de ander.

 

De intervisiemethoden zijn gebaseerd op de oplossingsgerichte en progressiegerichte werkmethoden. De sessies zijn daardoor kort van duur en de focus is constant gericht op inzichten opdoen en het aanscherpen van aanwezige vaardigheden die helpend zijn om de communicatie te verbeteren. 

 

We werken hierbij o.a. met progressiegerichte feedback, schaalvragen en de cirkeltechniek die bekend staan om hun eenvoudige en praktische toepassingen.

Meer weten ? Hier vinden we elkaar.

 
 

Kan ik je helpen?

Stel je vraag dan hier:

Contact

Email & Telefoon

Ruud Korsuize 

info@progressietraining.nl

Tel: 06 - 127 53 235

Adres

Albardastraat 1

4463 VZ Goes